مدیریت تعارض

مدت دوره 5ساعت 34 دقیقه
تعداد فصل ها 9 فصل
تعداد جلسات 9جلسه
تعداد فراگیر 165 نفر
تعداد آزمون ها 12 آزمون
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
مدیریت تعارض(جلسه 1)
33 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
مدیریت تعارض (آزمون1)
0 دقیقه
مدیریت تعارض (جلسه 2)
32 دقیقه
مدیریت تعارض (آزمون2)
0 دقیقه
مدیریت تعارض (جلسه 3)
33 دقیقه
مدیریت تعارض (آزمون3)
0 دقیقه
مدیریت تعارض (جلسه4)
33 دقیقه
مدیریت تعارض (آزمون4)
0 دقیقه
مدیریت تعارض (جلسه5)
29 دقیقه
مدیریت تعارض (آزمون 5)
0 دقیقه
مدیریت تعارض (جلسه 6)
29 دقیقه
مدیریت تعارض (آزمون 6)
0 دقیقه
مدیریت تعارض (جلسه7)
29 دقیقه
مدیریت تعارض (آزمون 7)
0 دقیقه
مدیریت تعارض (جلسه8)
27 دقیقه
مدیریت تعارض (آزمون8)
0 دقیقه
مدیریت تعارض (جلسه9)
14 دقیقه
مدیریت تعارض (آزمون9)
0 دقیقه
مدیریت تعارض (جلسه10)
35 دقیقه
مدیریت تعارض (آزمون10)
0 دقیقه
مدیریت تعارض (جلسه11)
19 دقیقه
آزمون (جلسه 11)
0 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
آزمون پایانی
0 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
آزمون کارگاهی(ویژه مدیران)
0 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.