اکسل پیشرفته

مدت دوره 9ساعت 20دقیقه
تعداد فصل ها 8فصل
تعداد فراگیر 6 نفر
تعداد جلسات 16 جلسه
تعداد آزمون ها 1 آزمون
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
نظرسنجی
0 دقیقه
اکسل پیشرفته (جلسه 1)
35 دقیقه
اکسل پیشرفته (جلسه 2)
28 دقیقه
اکسل پیشرفته (جلسه 3)
26 دقیقه
EXCEL (آزمون)
0 دقیقه
اکسل پیشرفته (جلسه4)
27 دقیقه
اکسل پیشرفته (جلسه 5)
20 دقیقه
اکسل پیشرفته (جلسه 6)
31 دقیقه
جلسه7
26 دقیقه
جلسه8
30 دقیقه
جلسه9
22 دقیقه
جلسه10
30 دقیقه
جلسه11
28 دقیقه
جلسه12
30 دقیقه
جلسه13
0 دقیقه
جلسه14
25 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.