پریماورا

مدت دوره 7 ساعت 47 دقیقه
تعداد فصل ها 10 فصل
تعداد فراگیر 11 نفر
تعداد جلسات 22 جلسه
تعداد آزمون ها 10 آزمون
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
نظرسنجی
0 دقیقه
پریماورا (جلسه 1)
54 دقیقه
پریماورا (آزمون 1)
0 دقیقه
پریماورا (جلسه 2)
0 دقیقه
پریماورا (آزمون 2)
0 دقیقه
پریماورا (جلسه 3)
74 دقیقه
پریماورا (آزمون3)
0 دقیقه
پریماورا (جلسه4)
50 دقیقه
پریماورا (آزمون4)
0 دقیقه
پریماورا (جلسه5)
42 دقیقه
پریماورا (آزمون5)
0 دقیقه
پریماورا (جلسه 6)
49 دقیقه
پریماورا (آزمون6)
0 دقیقه
پریماورا (جلسه7)
49 دقیقه
پریماورا (آزمون 7)
0 دقیقه
پریماورا (جلسه8)
37 دقیقه
پریماورا (آزمون8)
0 دقیقه
پریماورا (جلسه9)
44 دقیقه
پریماورا (آزمون 9)
0 دقیقه
پریماورا (جلسه10)
45 دقیقه
پریماورا (آزمون 10)
0 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.