اصول کار تیمی

مدت دوره 2 ساعت
تعداد فصل ها 4فصل
تعداد فراگیر 49 نفر
تعداد جلسات 13 جلسه
تعداد آزمون ها 6 آزمون
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
نظرسنجی
0 دقیقه
کارتیمی (جلسه1)
23 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
کارتیمی (جلسه2)
27 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
کارتیمی (جلسه3)
30 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
کارتیمی (جلسه4)
33 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
کارتیمی(جلسه5)
25 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
آزمون پایانی
0 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.