دیجیتال مارکتینگ

تعداد فصل ها 3فصل
مدت دوره 1 ساعت
تعداد فراگیر 12 نفر
تعداد جلسات 9 جلسه
تعداد آزمون ها 3 آزمون
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
نظرسنجی
0 دقیقه
جلسه1
16 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه2
15 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه3
33 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
ارزیابی پایان دوره آموزش
0 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.