واقعیت‌های جدید فروش در قرن 21

مدت دوره 10 ساعت
تعداد فراگیر 25 نفر
تعداد فصل ها 24 فصل
تعداد جلسات 49 جلسه
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
نظرسنجی
0 دقیقه
جلسه 1
27 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه2
18 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه3
22 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه4
10 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه5
28 دقیقه
تمرین
28 دقیقه
جلسه6
22 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه7
26 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه8
23 دقیقه
تمرین
23 دقیقه
جلسه9
25 دقیقه
تمرین
25 دقیقه
جلسه10
19 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه11
18 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه12
23 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه13
24 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه14
21 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه15
26 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه16
19 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه17
27 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه18
30 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه19
17 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه20
26 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه21
19 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه22
30 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه23
23 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه24
16 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.