محاسبات کاربردی برای مدیریت منابع انسانی

تعداد فصل ها 3فصل
مدت دوره 2ساعت 22دقیقه
تعداد فراگیر 10 نفر
تعداد جلسات 7 جلسه
تعداد آزمون ها 3 آزمون
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
نظرسنجی
0 دقیقه
جلسه1
64 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه2
40 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه3
38 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.