اسکرام

مدت دوره 7ساعت 7دقیقه
تعداد فصل ها 10فصل
تعداد فراگیر 23 نفر
تعداد جلسات 23 جلسه
تعداد آزمون ها 10 آزمون
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
نظرسنجی
0 دقیقه
جلسه1
12 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه2
21 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه3
45 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه4
81 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه5
51 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه6
45 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه7
44 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه8
23 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه9
38 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه10
41 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.