مدیریت نگهداری و تعمیر تجهیزات

تعداد جلسات 5جلسه
مدت دوره 3ساعت34دقیقه
تعداد فراگیر 10 نفر
تعداد فصل ها 5 فصل
تعداد آزمون ها 6 آزمون
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
نظرسنجی
0 دقیقه
جلسه1
24 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه2
72 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه3
44 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه4
25 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه5
57 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
آزمون پایانی
0 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.