انبارداری و روش‌های کد گذاری در انبار

تعداد فصل ها 7فصل
مدت دوره 5ساعت 41دقیقه
تعداد فراگیر 9 نفر
تعداد جلسات 18 جلسه
تعداد آزمون ها 8 آزمون
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
نظرسنجی
0 دقیقه
جلسه1
54 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه2
56 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه3
32 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه4
74 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه5
51 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه6
31 دقیقه
جلسه7
45 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
آزمون پایانی
0 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.