حسابداری صنعتی

تعداد جلسات 14جلسه
مدت دوره 12ساعت 23دقیقه
تعداد فصل ها 14 فصل
تعداد آزمون ها 11 آزمون
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
نظرسنجی
0 دقیقه
جلسه1
76 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه2
0 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه3
0 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه4
54 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه5
0 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه6
60 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه7
44 دقیقه
تمرین
0 دقیقه
جلسه8
45 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه9
19 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه10
14 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه11
14 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه12
0 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.