شاخص‌های كليدی عملكرد استارتاپ

مدت دوره 7ساعت
تعداد فصل ها 5فصل
تعداد جلسات 42 جلسه
تعداد آزمون ها 9 آزمون
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه1
0 دقیقه
جلسه1
10 دقیقه
جلسه2
10 دقیقه
جلسه3
12 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه4
15 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه5
9 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه6
8 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه7
8 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه8
9 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه9
9 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه10
10 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه11
12 دقیقه
جلسه12
9 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه13
16 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه14
10 دقیقه
جلسه15
4 دقیقه
جلسه16
10 دقیقه
جلسه17
14 دقیقه
جلسه18
8 دقیقه
جلسه19
6 دقیقه
جلسه20
11 دقیقه
جلسه21
10 دقیقه
جلسه22
5 دقیقه
جلسه23
14 دقیقه
جلسه24
15 دقیقه
جلسه25
11 دقیقه
جلسه26
4 دقیقه
جلسه27
6 دقیقه
جلسه28
6 دقیقه
جلسه29
16 دقیقه
جلسه30
9 دقیقه
جلسه31
9 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.