انسان 250 ساله

مدت دوره 1 ساعت
تعداد فراگیر 53 نفر
تعداد فصل ها 2 فصل
تعداد جلسات 8 جلسه
تعداد آزمون ها 3 آزمون
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
نظرسنجی
0 دقیقه
منابع
0 دقیقه
جلسه1
0 دقیقه
جلسه1
0 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه2
44 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
آزمون پایانی
0 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.