بیانیه گام دوم انقلاب

تعداد فراگیر 51 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 5 جلسه
تعداد آزمون ها 1 آزمون
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
نظرسنجی
0 دقیقه
منابع
0 دقیقه
جلسه1
0 دقیقه
جلسه1
0 دقیقه
آزمون پایانی
0 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.