مدیریت زمان

مدت دوره 3ساعت
تعداد فراگیر 17 نفر
تعداد فصل ها 5 فصل
تعداد جلسات 14 جلسه
تعداد آزمون ها 6 آزمون
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
نظرسنجی
0 دقیقه
جلسه1
21 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه2
34 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه3
45 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه4
45 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
جلسه5
21 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
آزمون پایانی
0 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
ضمیمه
0 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.