نرم افزار microsoft project

مدت دوره 6ساعت
تعداد فصل ها 12فصل
تعداد فراگیر 6 نفر
تعداد جلسات 14 جلسه
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
نظرسنجی
0 دقیقه
جلسه1
30 دقیقه
جلسه2
9 دقیقه
جلسه3
33 دقیقه
جلسه4
26 دقیقه
جلسه5
35 دقیقه
جلسه6
18 دقیقه
جلسه7
55 دقیقه
جلسه8
22 دقیقه
جلسه9
37 دقیقه
جلسه10
22 دقیقه
جلسه11
29 دقیقه
جلسه12
20 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.