آگاه سازی حفاظتی

تعداد جلسات 20 جلسه
مدت دوره 2 ساعت
تعداد فراگیر 130 نفر
تعداد فصل ها 9 فصل
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه1
4 دقیقه
جلسه2
5 دقیقه
جلسه3
3 دقیقه
جلسه4
4 دقیقه
جلسه5
4 دقیقه
جلسه6
4 دقیقه
جلسه7
3 دقیقه
جلسه8
4 دقیقه
جلسه9
3 دقیقه
جلسه10
4 دقیقه
جلسه11
3 دقیقه
جلسه12
4 دقیقه
جلسه13
3 دقیقه
جلسه14
3 دقیقه
جلسه15
3 دقیقه
جلسه16
3 دقیقه
جلسه17
2 دقیقه
جلسه18
4 دقیقه
جلسه19
3 دقیقه
جلسه20
4 دقیقه
جلسه21
3 دقیقه
جلسه22
4 دقیقه
جلسه23
4 دقیقه
جلسه24
3 دقیقه
جلسه25
7 دقیقه
جلسه26
5 دقیقه
جلسه27
5 دقیقه
جلسه28
6 دقیقه
جلسه29
4 دقیقه
جلسه30
5 دقیقه
جلسه31
4 دقیقه
جلسه32
2 دقیقه
جلسه33
8 دقیقه
جلسه34
4 دقیقه
جلسه35
0 دقیقه
جلسه36
0 دقیقه
جلسه37
0 دقیقه
جلسه38
0 دقیقه
جلسه39
0 دقیقه
جلسه40
0 دقیقه
جلسه41
0 دقیقه
جلسه42
0 دقیقه
جلسه42
0 دقیقه
جلسه43
0 دقیقه
جلسه44
0 دقیقه
جلسه45
0 دقیقه
جلسه46
0 دقیقه
جلسه47
0 دقیقه
جلسه48
0 دقیقه
جلسه49
0 دقیقه
جلسه50
0 دقیقه
جلسه51
0 دقیقه
جلسه52
0 دقیقه
جلسه53
0 دقیقه
جلسه54
0 دقیقه
جلسه55
0 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.